توضیحات مهدویان در خصوص اظهارات جنجالی در مورد شاهنامه فردوسی


توضیحات محمدحسين مهدويان درباره حواشی ایجاد شده بعد از یک برنامه تلویزیونی ، در خصوص حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه 


۰ نظر