انتقاد مرضیه برومند از ایجاد کمپین های بی فایده مسیح علینژاد!!


انتقاد تند برومد هنرمند کشورمان به علینژاد فراری: این خانم وِزوِزی از جان زنان ما چه میخواهد؟! من وقتی به او نگاه میکنم چندشم میشود!


۰ نظر