خشم مانی حقیقی از پرسش های سیاسی در جشنواره برلین


صحبتهای مانی حقیقی پیرامون پرسش های سیاسی از هنرمندان ایرانی در جشنواره برلین


۰ نظر