گفتگو با احمد نجفی پس از گل گرفتن درب شورای صنفی نمایش


اولین صحبت های احمد نجفی پس از گل گرفتن درب شورای صنفی نمایش.


۰ نظر