احمد نجفی شورای صنفی نمایش را با سیمان تهدید کرد!؟


گفتگوی داغ نجفی درباره عملکرد شورای صنفی نمایش


۰ نظر