صحبتهای جنجالی ده نمکی بر رو آنتن زنده


انتقادات تند ده نمکی از افراد بی سواد در سینما


۰ نظر