رضایت مرحوم عزت الله انتظامی از زندگی هنری خود


آخرین صحبت های زنده یاد استاد انتظامی درمورد رضایت از زندگی هنری و شخصی اش.


۰ نظر