نوین ترین شیوه برف روبی


در حالتی که پشت سر ماشین های برف روبی خودروها بدون توقف خاصی به حرکت خود ادامه میدهند...


۰ نظر