شخصیت شناسی مدیری با تست دکتر هایزنبرگ قیمت !


تست و سوال های فوق العاده خنده دار قیمت از مهران مدیری برای پی بردن به شخصیت او...!


۰ نظر