چالش کنایه آمیز نامه‌ای برای خود!


در کنایه به شهردار رشت، در چالشی مردم برای خود نامه ای نوشته و جواب خود را داده اند!!


۰ نظر