نمایش بخشی از گنجینه فرعون توت‌آنخ‌مون برای اولین بار


مصر بخشی از گنجینه توت‌آنخ‌مون، یازدهمین فرعون را برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار داد.


۰ نظر