ناگفته هایی از خاصیت یارانه ها از زبان نابغه ایرانی!!


مرور تعدادی از فواید یارانه گرفتن


۰ نظر