وقتی قیمت دارای منصب دولتی می شود


نمایش بسیار خنده دار قیمت وقتی مسئول یک پست دولتی می شود.


۰ نظر