عاقبت سیگار کشیدن در پمپ بنزین!


نحوه برخورد با فردی که در پمپ بنزین سیگار می کشد!


۰ نظر