نگهداری از جوجه های اردک توسط یک سگ


لابرادور، سگی که سرپرستی تعدادی جوجه اردک را به عهده گرفته است.


۰ نظر