شفاف سازی مسئولین به سبک دیرین دیرین


انتقاد طنز  دیرین دیرین از نحوه شفاف سازی مسئولین


۰ نظر