وقتی دلار، همه زندگی مردم میشود!


کنایه دیرین دیرین به چالش جدید زندگی مردم ایران.


۰ نظر