کنایه دیرین دیرین به مشکل کم ظرفیتی در ایران


کنایه دیرین دیرین به اعتراضات همیشگی برخی در مقابل اتفاقات کوچک.


۰ نظر