فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣۶۴٥٥ ۱۵:۰۵ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ۴٥٩ ف

فال ماه تولد

در تحقیقات جدید ثابت شده است که فصل و ماه تولد بر روی آینده کودک تاثیرگذار است و میتوان تا حدودی آینده هر کودک را با توجه به ماه تولدش پیش‌بینی کرد. در ادامه میتوانید طالع‌بینی ماه تولد خود را ببینید. این فال ماه تولد به تفکیک زن و مرد و 12 ماه سال بوده و واقعاً سرگرم‌کننده است.

فال ماه تولد

مردان متولد فروردین

متولدين اين ماه افرادي خوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال ميباشند. اگر از سه و چهارده سالگي به سلامت عبور كنند، تا 90 سال عمر خواهند كرد. اينان اغلب در سينه، صورت يا بازونشاني دارند كه برايشان نيك است .

متولدين اين ماه افرادي با ذوق و سليقه بوده و عموماً رفتار مسالمتآميز دارند. اين افراد طالع و بخت خوبي دارند، به شرط آن كه همت خود را به مار گيرند اينان عموماً افرادي مهربان و بخشنده بوده و اگر چيزي را از دست بدهند، باز به دست ميآورند. گاه گرفتار بيماري ميشوند كه بيشتر از ناحيه پهلو و كمر ميباشد. اين افراد بهتر است از نزديك شدن به آب رونده و تند، پرهيز كنند. از لحاظ شغلي، صنعت كشاورزي و خريد و فروش برايشان سودبخش وسازگار است .

 

زنان متولد فروردین

متولدين زن اين ماه عموماً افرادي خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدي متوسط ميباشند. اينان كمي حسود و دوستدار جشن و سرور هستند. اغلب در ابتداي زندگي با مشكلاتي مواجه خواهند بود، اما به ترتيب موقعيت و عزت نصيبشان ميشود. اينان نزد پدر و مادر عزيز هستند. خود نيز صاحب فرزندان زيادي ميشوند. اغلب اينان داراي همسري با كمال و صاحب قدرت ميشوند .

متولدين زن اين ماه اغلب در خانهداري و همسرداري مسلط هستند. از نامحرم دوري ميكنند و طالب رضايت شوهر هستند. اينان اغلب شاكر و خوش قلب هستند. اما براي كسب آرامش و آسايش بيشتر، بايد از كفران نعمت پرهيز كنند. اين افراد طبعي گرم و خشك دارند و عموماً در زندگي با سه خطر مواجه ميشوند. هرگاه از اين سه خطر بگذرند، عمر طبيعي خواهند داشت. اينان بايد صادق و راستگو باشند، زيرا دروغ به آنان صدمه ميزند. اين زنان اغلب طالب لباسهاي روشن و سنگ عقيق هستند .

 

مردان متولد اردیبهشت

متولدين اين ماه افرادي خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه ديگران هستند. اينان افرادي خانواده دوست بوده استعداد انجام كارهاي عام المنفعه را دارند. اغلب اين افراد اهل هنر بوده و در رشتههاي هنري ميتوانند استعداد خوبي از خود نشان دهند. عموماً در زندگي ثروت خوبي به دست ميآورند. در ضمن اغلب سفر حج در طالع دارند. اينان عموماً افرادي گشادهرو و فهيم هستند. اگر سستي نكنند، در زندگي به رفاه و موقعيت خوبي دست مييابند. اينان تنوع طلب و گاه بهانهغگير بوده اغلب از خويشان همسر اختيار ميكنند. و اگر چه بعضاً متمايل به چند زن هستند، اما بايد يك زن اختياز كنند. اينان داراي طبعي سرد و خشك بوده و عموماً در سنين 7-17 و 22 سالگي با خطر مواجه ميشوند كه اگر سلامت بگذرند، تا هشتاد سال عمر خواهند كرد. روز جمعه براي اينان خوش يمن است. همچنين انگشتر فيروزه با اينان سازگار است. از لحاظ شغلي، خريد و فروش و تجارت و هر نوع معامله با آنان سازگار ميباشد .

 

زنان متولد اردیبهشت

متولدين زن اين ماه اغلب كوتاه قد، پيوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهي خشن ميباشند. اين زنان اگر چه به ظاهر دنيا پرست تصور ميشوند، اما اهل نيكي و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بياورند، از دست ميغدهند. معمولاً دل وزبان اين افراد يكي است. اينان اغلب خوابهاي خوبي ميبينند كه اگر بتوانند آنها را در بيداري به ياد بياورند، تأثير مثبتي از آنها خواهند گرفت. اينان نبايد دروغ بگويند، زيرا صدمه خواهند ديد .

متولدين زن اين ماه اغلب از ناحيه سر بيمار ميشوند. بايد مراقب اين عضو از بدن باشند. اگر چه گاه دچار درد كمر ميشوند كه معمولاً از باد و قولنج ميباشد. اين افراد با سه خطر در زندگي مواجه ميشوند كه اگر از آن بگذرد و نيز از سن شش سالگي عبور كنند، عمر طبيعي خواهند داشت. اينان معمولاً در يكي از اعضاء بدن، خال يا نشاني دارند كه نشان از بخت و اقبال آنهاست. اين زنان اغلب طالب لباس‏هاي سبز و آبي هستند. انگشتر ياقوت براي اينان بسيار مناسب است .

 

مردان متولد خرداد

متولدين اين ماه اغلب داراي قدي متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اينان اغلب افرادي صبور و كاردان هستند. عيب ديگران را ميپوشانند و از افراد حسود و برخواه دلتنگ ميشوند. معمولاً به ياد خدا هستند و از پدر و مادر خير و نفع ميبرند. اينان اغلب در سينه، پشت يا چهره نشاني دارند كه برايشان نيك است و آنان را نزد ديگران عزيز ميكند. عموماً از راه تجارت يا كشاورزي، پول خوبي به دست ميآورند. برخي سفرهاي طولاني در طالع دارند كه از آن سود خواهند برد. عموماً از مادراني خوب متولد ميشوند. روزي حلال نصيبشان ميشود. اينان عموماً طبعي سرد و تر دارند. حدود دوازده سالگي با خطري مواجه ميشوند. اغلب در سن چهل سالگي به رفاه ميرسند. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه، براي آنان خوش يمن است. در طالع اغلب اينان دو زن ديده ميشود كه از آنها خير و نفع ميبرند .

 

زنان متولد خرداد

متولدين زن اين ماه عموماً سفيد و سرخرو و خوش قد و بالا و شوهر دوست ميباشند. اينان مهربان چرب زبان، گاهي خودخور و زودرنج ميباشند. اين زنان اغلب ميك انديش بوده و بهدوستان و خويشان نكي ميكنند. از حرافي و شوخيهاي بيمورد پرهيز ميكنند و بيشتر طالب ارتباط با افراد دانا و فهيم ميباشند .

اين زنان اغلب از درد شكم رنج ميبرند كه علت آن معمولاً از سردي و خشكي است. مصرف كوبيده سنبل خطايي همراه با زيره و قرنفل، در ناشتا به اندازه يك قاشق چاپخوري، براي آنان مفيد ميباشد. اغلب اين افراد خال يا نشاني بر سينه دارند، كه نشان از اقبال آنهاست. اينان در اوايل زندگي رنج بسيار ميبينند، اما عاقبت به خير ميشوند. بايد غيبت را ترك كنند و از خدا غافل نشوند. زيرا اغلب از دست و زبان خودشان در رنج و عذاب هستند .

متولدين زن اين ماه مسافرت زيادي با فرزندان خود خواهند داشت. لباسهاي آبي و همچنين انگشتر الوان و انگشتر زمرد براي اين زنان مناسب خواهد بود .

 

مردان متولد تیر

متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست ميآورند. اما بعضاً آن را در جاي غير ضروري خرج ميكنند. آنان دوست و دشمن را به خوبي تشخيص نميدهند و گاه گرفتار تهمت ميشوند. به طور كلي در زندگي ممكن است گرفتار مشكلات زياد شوند .

متولدين اين ماه شوخ طبع و دل پاك هستند، اما زباني تند دارند. همچنين افرادي مهربان و پرشور و عاشق پيشه هستند. اينان اغلب نشاني بر سينه دارند كه علامت نجابت است. اين افراد روي بعضي رنگها حساسيت دارند و به صورتي، سرمهاي و گاه قهوهاي علاقه نشان ميدهندو اين افراد نبايد با همسرشان خيلي خودماني شود. بهتر است رابطهشان را با خويشان قطع نكنند. اينان فرزند زياد خواهند داشت . متولدين اين ماه اغلب بيمار ميشوند و بيشتر از ناحيه پا آسيب ميبينند. چيزهي گرم و تر براي آنان نافع است. اگر از سن 5 سالگي بگذرند، عمر طبيعي و گاه طولاني خواهند داشت. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي آنان خوش يمن است .

 

زنان متولد تیر

متولدين اين ماه عموماً داراي قدي متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نيك سيرت و پاكدامن، صبور كمي حسور هستند. دروغ و حرام با آنها سازگار نيست. ين زنان بعضاً در زندگي با مشكل و مصيبتي مواجه ميشوند كهجز صبر و تحمل و توسل به خداوند، چارهاي ندارند. اينان اغلب با چهار خطر در زندگي مواجه ميشوند. بايد از آتش دوري كنند. اين زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشكل نشوند. در عين حال هرگاه غمگين شوند و يا با مشكلي مواجه گردند، بهتر است ذكر خدا بگويند تا از غم و مشكلات رهايي يابند. اين زنان در روي يكي از اعضاء بدن، نشاني دارند كه آنان را نزد ديگران عزيز ميكند .

 

مردان متولد مرداد

متولدين اين ماه عموماً داراي طبعي گرم و خشك بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگين ميشوند ولي زود آرام ميگيرند. اينان افرادي خوش گذران هستند. گاه مورد تهمت قرار ميگيرند، اما چون با گذشت هستند، از آن ميگذرند. اينان معمولاً در زندگي راه راست در پيش ميگيرند و كمتر به انحراف كشيده ميشوند. اغلب افرادي با عزت و داراي طبعي بلند هستند. بعضاً به مقامات بالا ميرسند. اغلب والدينشان را زود از طبعي بلند هستند. بعضاً به مقامات بالا ميرسند. اغلب والدينشان را زود از دست ميدهند. در زندگي زناشويي، اغلب در اختلاف هستند، اما از فرزند خير و نفع ميبينند. عموماً در سن 7 و 19 سالگي باخطر مرگ مواجه ميشوند و اگر از آن بگذرند، بيش از 70 سال عمر خواهند كرد. شراكت براي آنان سازگار نيست. با هر كس شراكت كنند، زيان خواهند ديد. رزهاي يكشنبه، روز خوبي براي آنان است. در ضمن انگشتر عميق با آنها سازگار است .

 

زنان متولد مرداد

متولدين زن اين ماه طالع بلندي دارند. اينان ذاتاً خوش بيان، خوش طبع، بلند بالا و اغلب لاغر ميباشند. اينان در اوايل زندگي با مشكلات و رنج مواجه ميگردند، اما هر چه جلوتر ميروند، به آرامش و آسايش دست مييابند. به خصوص پس از ازدواج، اغلب زندگي خوبي خواهند داشت و همواره در رفاه و آرامش به سر خواهد برد .

اين زنان اگر چه فرزندان كمتري نسبت به زنان متولد ماههي ديگر خواهند داشت، اما لازم است آنان را از قسم دروغ برحذر دارند و همچنين از به دست آوردن مال حرام. عيب اين زنان اين است كه اغلب زود به جوش ميآيند و خوشتنداري خود را از دست ميدهند. در ضمن يك خطر بزرگ اغلب اين زنان را تهديد ميكندو انشا الله با صدقه و توسل، برطرف خواهد شد. لباسهاي سفد و سبز و همچنين انگشتر فيروزه با آنان سازگار است .

 

مردان متولد شهریور

متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست ميآورند. اما بعضاً آن را در جاي غير ضروري خرج ميكنند. آنان دوست و دشمن را به خوبي تشخيص نميدهند و گاه گرفتار تهمت ميشوند. به طور كلي در زندگي ممكن است گرفتار مشكلات زياد شوند .

متولدين اين ماه شوخ طبع و دل پاك هستند، اما زباني تند دارند. همچنين افرادي مهربان و پرشور و عاشق پيشه هستند. اينان اغلب نشاني بر سينه دارند كه علامت نجابت است. اين افراد روي بعضي رنگها حساسيت دارند و به صورتي، سرمهاي و گاه قهوهاي علاقه نشان ميدهندو اين افراد نبايد با همسرشان خيلي خودماني شود. بهتر است رابطهشان را با خويشان قطع نكنند. اينان فرزند زياد خواهند داشت . متولدين اين ماه اغلب بيمار ميشوند و بيشتر از ناحيه پا آسيب ميبينند. چيزهي گرم و تر براي آنان نافع است. اگر از سن 5 سالگي بگذرند، عمر طبيعي و گاه طولاني خواهند داشت. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي آنان خوش يمن است .

 

زنان متولد شهریور

متولدين اين ماه عموماً داراي قدي متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نيك سيرت و پاكدامن، صبور كمي حسور هستند. دروغ و حرام با آنها سازگار نيست. ين زنان بعضاً در زندگي با مشكل و مصيبتي مواجه ميشوند كهجز صبر و تحمل و توسل به خداوند، چارهاي ندارند. اينان اغلب با چهار خطر در زندگي مواجه ميشوند. بايد از آتش دوري كنند. اين زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشكل نشوند. در عين حال هرگاه غمگين شوند و يا با مشكلي مواجه گردند، بهتر است ذكر خدا بگويند تا از غم و مشكلات رهايي يابند. اين زنان در روي يكي از اعضاء بدن، نشاني دارند كه آنان را نزد ديگران عزيز ميكند .

 

مردان متولد مهر

متولدين اين ماه داراي طبعي گرم و تر هستند. عموماً خوش خلق، جوانمرد و مورد توجه مردم هستند. در قضاوت منصف بوده و هرگاه دروغ بگيند، صدمه خواهند ديد. از تجارت سود خوبي خواهد برد. اما شراكتبا آنهاسازگار نيست. با هر كس شراكت كنند، ضرر خواهند ديد. همچنين مال حرام با آنان سازگار نيست .

متولدين اين ماه اغلب در شكم يا سينه نشاني دارند كه نيك است. عموماً در سن 8 و 24 و 37 سالگي با خطر مواجه ميشوند، اگر از اين وديها بگذرند، به سن بالاي شصت و گاه تا هشتاد ميرسند. بعضاً در كف دست چپ و در خط عمر نقطهاي دارند كه علامت توقف و خطر است. با صدقه و احسان، ميتوانند رفع خطر كنند. عيب مشخص اين افراد، زودباوري آنان است. گاه اسير نفس عماره ميشوند و حتي ممكن است مورد تهمت قرار بگيرند. اگر چه اغلب خويشتندار و سلط بر خود هستند. روزهاي جمعه و شنبه روزهاي خوبي براي آنان است. همچنين انگشتر ياقوت و فيروزه براي آنان مناسب است .

 

زنان متولد مهر

زنان متولد اين ماه عموماً خوشرو، خوش زبان، گاه پرحرف و پايبند ادا و اصلي خاص ميباشند. اين زنان داراي طالع نيكو ميباشند و در زندگي ورفاه و آسايش دست پيدا ميكنند. اما اينان زود خشم هستند واگر از عصبانيت خودداري نكنند، آسيب خواهند ديد. اينان به وقت عصبانيت طپش قلب پيدا ميكنند كه بايستي مراقب باشند .

زنان متولد اين ماه گاه دچار اضطراب و خيالات واهي ميشوند و اغلب بي دليل با مسرشان بدرفتري ميكنند. حال آن همسرشان با آنها مهربان است. اينان با سه خطر در زندگي مواجه ميشوند كه اگر به سلامت از آنها بگذرند، عمر طبيعي خواهند داشت. در ضمن هر گاه بيمار شوند، اغلب علت آن صفرا و بلغم خواهد بود .

 

زنان متولد آبان

زنان متولد اين ماه عموماً خوشرو، آبانبان، خوش قدم، داراي طبعي لطيف، مؤدب، تا حدي مغرور و خودخواه هستند. اين زنان گاه غمگين و بيحوصله ميشوند. بعضاً از جانب فرزندان رنج و آسيبي متوجه آنان ميشود. در عين حال اين زنان اغلب در زندگي از رفاه و آسايش برخوردار خواهند شد .

زنان متولد اين ماه اغلب از ناحيه كبد حساسيتي دارند كه با مصرف كدوي آب پز و آب گشنيز و ميوههايي مثل ليمو، هندوانه، هلو و آلو درمان خواهند شد. لباسهاي سبز و آبي و انگشتر عقيق براي اين زنان مناسب ميباشد .

 

مردان متولد آذر

متولدين اين ماه عموماً طبعي گرم و خشك دارند. آنان رنگي گندمگون داشته و به رنگهاي سفيد و آبي روشن حساسيت دارند. زود تصميم، زود خشم و پرگو هستند. اگر چه گاه نيز مدتي سكوت اختيار ميكنند. اغلب مايلند در جمع بزرگان باشند. اينان در زندگي رفاه مادي خوبي خواهند داشت و بعضاً نيز افرادي خير ميباشند. در ضمن مال حرام با آنها سازگار نيست. صنعت كشاورزي و تجارت و معاملات، با روحيه آنان سازگار است. آنان در زندگي اغلب از حمايت مادر، همسر يا يك زن برخوردار ميشوند. اگر مراقب كارهاي خود نباشند، ممكن است در يك كار حساس درگير ميشوند. اغلب دوستي مشفق و دلسوز دارند كه از برادر به آنها نزديكتر است. عموماص دو زن در طالعه دارند كه از يكي از آنها نفع ميبرند. گاه بر اثر سودا و صفرا بيمار ميشوند، كه آب انار شيرين با شير و شكر، براي آنان مفيد خواهد بود. اغلب تا سن 30 سالگي با دوخطر مواجه ميشوند كه اگر به سلامت از آن بگذرند، به عمر طبيعي و گاه به سن نود سالگي ميرسند. اينان در زندگي زناشويي نيز كم و بيش موفق هستند و اغلب آنان صاحب فرزند پسر ميشوند. انگشتر فيروزه با اين افراد سازگار است .

 

زنان متولد آذر

زنان متولد اين ماه، خوشرو، باوقار، پاكدامن، صبور و بعضاً چالاك ميباشندو اينان از گناه و خطا پرهيز ميكنند و اغلب از گناه ديگران نيز چشمپوشي ميغكنند. اين زنان از پدر و مادر خيز و نفع ميبرند، اما از خويشان و اقوام شناس نميآورند. اينان از محبت همسران برخوردار ميشوند و عموماً زندگي متعادلي را پيش رو خواهند داشت. فقط بايد از افراد حسود دوري كنند .

متولدين اين ماه هر گاه از سن چهارده سالگي عبور كنند، عمر طبيعي خواهند داشت. اينان گاه از ناحيه سر و معده دچار عارضه ميشوند. براي درمان معده ميتوانند از آب سيب‏زميني خام، آب گشنيز و آب كدو استفاده كنند .

 

مردان متولد دی

متولدين اين ماه عموماً افرادي گندگون با قدي متوسط، چرب زبان، غيور، عجول و خود بزرگ بين هستند. نقطع ضعف آنها اين است كه دهن بين و زود تأثير بوده و در مقابل مهرباني و عطوفت ديگران زود تسليم هستند. آنان انتقاد كننده اما امتقادپذير نيستند. در عين حال برخي از آنان سخنور و صاحب فضل و هنر هستند. از لجاظ شغلي، صنعت كشاورزي و دامداري با اينان سازگار است. اين افراد اغلب از فرزندان خود نفع ميبرند .

متولدين اين ماه اغلب بيماريشان از سردي و خشكي و درد شكم و درد كمر است. هليله زرد و رازيانه همراه با عسل به صورت معجون براي آنان مفيد ميباشد. اين افراد هرگاه از سن سه سالگي ودو خطر بگذرند، به عمر طبيعي و طولاني خواهند رسد. انگشتر ياقوت براي آنان خوش يمن و سازگار است .

 

زنان متولد دی

زنان متولد اين ماه عموماً خوشرو، خوش بيان، با حيا، هنردوست و بعضاً هنرمند بوده واغلب در رفاه و آسايش خواهند بود. اينا بايد از غيبت و قسم دروغ دوري كنند وگرنه ا مشكل بزرگي مواجه ميشوند. اگر مايلند از محبت و توجه ديگران برخوردار شوند، بايد به آنان محبت كنند. سه خطر زندگي اغلب اين افراد را تهديد ميكند كه يكي از آنها يك بيماري سخت ميباشد. پس بايستي مراقب سلامت خود باشند. اگر همواره به ياد خدا باشند و به او توكل كنند، ميتوانند از اين خطرات عبور كنند. لباسهاي آبي و سبز براي اين افراد مناسب خواهد بود .

 

مردان متولد بهمن

متولدين اين ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خيرخواه هستند. اينان اغلب هنرمند بوده يا علاقمند به هنر هستند. ين افراد از والدين و همان طور از فرزندان خود نفع ميبرند. اغلب سفرهاي دور از وطن در طالع دارند. گاه فرصتهي روحي و معنوي خوبي نصيبشان ميشود. بعضاً در مقابل بدخواهان مظلوم واقع ميشوند. اغلب به رنگ سبز تمايل دارند. همچنين سفر حج در طالع آنها ديده ميشود. اغلب اين افراد تمايل به داشتن دو همسر دارند. اما به يكي دلبستگي بيشتري خواهند داشت .

متولدين اين ماه هر گاه از چهارده سالگي به سلامت بگذرند، و به طور كلي چهار خطر را در زندگي پشت سر بگذارند، عمر طبيعي خواهند داشت. روز پنجشنبه براي اين افراد خوش يمن است. انگشتر ياقوت و فيروزه و همين طور لباسهاي رنگي براي اين افراد مناسب است .

 

زنان متولد بهمن

متولدين اين ماه، زناني خوش طبع، نيك سيرت، شوهر دوست، عاشق صداقت و دوستي است. اينان الب طالب رنج خود و راحت ديگران هستند. والدينشان آنان را بسيار دوست دارند. اغلب اين زنان به پر سفيد حساس هستند. بعضاً رفتاري دارند كه آنان را لوس جلوه ميدهد. اين زنانا اگر چه دانا و زيرك هستند، اما گاه راز نگهدار نيستند. اين زنان بعضاً نشاني در صورت دارند كه علامت تمايل آنان به خوشگذراني است. اينان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت ميبرد .

زنان متولد اين ماه هرگاه از چهارده سالگي بگذرند، عمر طبيعي خواهند داشت. در عين حال سه خطر زندگي اغلب آنان را تهديد ميكند كه با صدقه و توسل رفع خواهد شد. اينان يك بار سررشته زندگي خود را از دست داده ولي دوباره بر امور مسلط ميشوند. اين زنان اغلب خواسته و مرادي دارند كه در نهايت به آن ميرسند. انگشتر عقيق براي اين زنان مناسب خواهد بود .

 

مردان متولد اسفند

متولدين اين ماه اغلب افرادي شجاع و سخاوتمند، زيرك و فهيم هستند. در انجام كارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه ميكنند. اغلب در جواني و پيري پاكدامن بوده و از كسب و كال حلال، سود خوبي نصيبشان ميشود. اين افراد گاه از ديگران دلگير ميشوند، اما از آنان كينه به دل نميگيرند .

متولدين اين ماه در بين رنگها به رنگ قهوهاي حساس هستند. آنان فصل پاييز را دوست دارند و اغلب با ديدن غروب پاييز به هيجان ميآيند. بعضي از اين افراد از زني بد عمل آسيب ميبينند، بايد مراقب باشند، اغلب اين افراد سفر دريايي در طالع دارند .

 

متولدين ان ماه اغلب در كودكي با سه خطر مواجه ميشوند، اگر از اين سه خطر بگذرند، عمر طبيعي خواهند دات. روزهاي پنجشنبه براي اين افراد روز خوبي خواهد بود. همچنين انگشتر عقيق و ياقوت براي آنان مناسب است .

 

زنان متولد اسفند

متولدين اين ماه، زناني نيك گفتار، امانتدار، نسبتاً صبور، كمي خودبين و مغرور و داراي قدي نسبتاً متوسط هستند. اينان افرادي غريب دوست و مهمان نواز هستند، اما خود از جانب دوستان و خويشان، كمتر محبت ميبينند. اغلب اين زنان در شوهرداري استادند و تا حد امكان همسر را از خود راضي نگاه ميدارند .

زنان متولد اين ماه اغلب در دوران كودكي گرفتار رنج و بيماري ميشوند كه عموماً از ناحيه شكم است. در اين حال دو خطر د زندگي اينان وجود دارد كه با صدقه و توسل، انشاالله برطرف ميشود .

منبع  آلامتو

فال ماه تولد