کنایه دیرین دیرین به تخلیه نکردن منازل در هنگام سیل!


انیمیشن طنز دیرین دیرین با موضوع تخلیه


۰ نظر