کنایه دیرین دیرین به "بحران مدیریت" در سیل اخیر


انیمیشن طنز دیرین دیرین با موضوع ٣تاد بحران


۰ نظر