جریمه سنگین معلم چینی برای دانش آموز خاطی


جریمه سنگین معلم برای دانش آموز چینی که تلفن همراه خود را به مدرسه برده بود


۰ نظر