مغز شما مردانه است یا زنانه؛ قسمت آخر


در قسمت آخر این مستند به نتیجه گیری می پردازد تا ببینیم مغز انسان به طور ژنتیکی به جنسیت بستگی دارد و یا تربیت بر روی آن تاثیرگذار است؟!


۰ نظر