ارتباط بین دیابت و سرطان لوزالمعده !


یک گروه متخصص در سدد کمک به افراد جهت نجات از سرطان لوزالمعده هستند و این کار به طرز شگفت آوری به تشخیص دیابت مربوط می شود.


۰ نظر