از کودکی به فکر پیشگیری از چاقی باشید


چاقی در کودکان عوارض بسیار زیادی را در بزرگسالی به دنبال خواهد داشت.پیش گیری از این عارضه باید مهم دانسته شود.


۰ نظر