چه توده هایی در پستان خطرناک هستند؟


توده های بینابینی در پستان به طور معمول خوش خیم هستند اما امکان رشد غیر طبیعی و تبدیل شدن به سرطان را دارند.حتما توجه کنید.


۰ نظر