DIR یک درمان رفتاری برای کودکان اوتیسمی


روش DIR یک متد است که به بررسی مساله برقراری ارتباط کودک وبرمی گردد.در این روش ارتباط عاطفی شما با کودک بیشتر خواهد شد.


۰ نظر