سندروم شوک سمی چیست و چه باید کرد؟


یک عارضه نادر اما خطرناک ناشی از عفونت های باکتریایی که با عوامل بسیار ساده ای مانند زخم ها و یا استفاده از تامپون و ... به وجود می آید.


۰ نظر