آموزش امدادهای اولیه ای که همه باید بدانیم


امدادهای اولیه ای که هر انسانی باید بداند تا در مواقع ضروری بتواند با به کار گیری آن ها به حفظ سلامت و جان خود و دیگرانکمک کند.


۰ نظر