مستند سرطان؛ بخش چهارم


سرطان رشد،تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن است. در این مستند دانشمندان،محققان و پزشکان بسیاری در این باره صحبت می کنند و نتایج برخی تحقیقات به بررسی گذاشته می شود.


۰ نظر