پیوند یا گرفت در علم پزشکی


پیوند قسمت هایی از بدن که نسج آن از بین رفته در علم پزشکی graft یا پیوند می باشد که بسیار بسیار راه گشا در بسیاری از بیماری ها است.


۰ نظر