ساختار لگنی و افتادگی رحم در خانم ها


خانم دکتر آزادی سنه توضیحات کامل درباره ساختار لگن و رحم زنان می دهند و عوامل و عللی که باعث به وجود آمدن افتادگی رحم می شود را بررسی می کنند.


۰ نظر