آیا داروهای مخدر در بخش اورژانس خطرناکند؟


تحقیقی جالب درباره داروهای مخدر آرامش بخشی که در اورژانس به مریض تزریق می کنند.


۰ نظر