علل و درمان خونریزی های غیرطبیعی رحم


چنانچه خونریزی از رحم در زمانی غیر از زمـان مـورد انتظار وقوع عادت ماهیانه یا با حجم و طول مدت غیـر طبیعـی صـورت پـذیرد، بـه آن خـونریزی غیـر طبیعـی رحمی گفته می شود.این مشکل در سنین مختلف و به علل مختلف بروز می‌کند.


۰ نظر