بازگشت معجزه آسای بینایی به یک فرد پس از 40 سال


پزشکان توانستند با استفاده از تکنولوژی بینایی فردی را پس از 40 سال به او بازگردانند


۰ نظر