تشکر وزیر بهداشت از تیمی که قلب بیمار را با جت به تهران آورد!


ماجرای تشکر وزیر بهداشت از تیمی که قلب بیمار را با جت از بوشهر به تهران آوردند


۰ نظر