خارج کردن تومور 12 کیلوگرمی از شکم پیرزن مراغه ای!


پزشکان مراغه ای، یک توده 12 کیلوگرمی را از شکم زن 87 ساله ای خارج کردند...!


۰ نظر