شبیه سازی دو میمون توسط دانشمندان چینی!


دانشمندان چینی با استفاده از شیوه شبیه سازی گوسفند دو میمون را شبیه سازی کردند، هدف از این کار تحقیقات درخصوص سلامت و درمان بیماری های انسانی عنوان شده است.


۰ نظر