از کمبود امکانات درمانی ایران تا تبلیغات اغوا کننده بیمارستان های ترکیه


انتقادات رشید پور از خدمات درمانی و  امکانات بیمارستان های ایران که با وجود دکتر های حاذق بدلیل تبلیغات ماهواره ایی اغوا کننده بیمارستان های ترکیه و امکانات و هتل های فراوان،باعث می شود تعدادی از هموطنان به این کشور برای درمان سفر کنند


۰ نظر