اعتراض کاربران فضای مجازی به پزشکان فراری از کارتخوان


کاربران فضای مجازی در اعتراض به پزشکانی که حاضر نیستند در مطبشان کارتخوان به مراجعان ارائه دهند هشتگ پزشک_فراری_از_کارتخوان را منتشر کردند.


۰ نظر