نگاهی ریزبینانه به فرار مالیاتی گسترده پزشکان


چندی است که موضوع فرار مالیاتی پزشکان به تیتر اول محافل خبری تبدیل شده و باعث شد که امروز هم مجلس یک تصمیم اساسی در این مورد را اتخاذ کند...


۰ نظر