آغاز بکار طرح نسخه نویسی الکترونیک


نسخه‌هایی که خواندنشان سخت و گا‌ها تکراری بود؛ با الکترونیکی شدن نسخه‌ها در ۳۱ استان نظام سلامت از شفافیت بیشتری برخوردار می‌شود


۰ نظر