تظاهرات مردم نیویورک در حمایت از مسلمانان


مردم نیویورک در مخالفت با قانون ممنوعیت ورود مسلمانان برخی کشورها به آمریکا و حمایت از مسلمانان به تظاهرات پرداختند.


۰ نظر