چرا استاد نتوانست در مصاحبه زنده با بی بی سی کودکانش را آرام کند؟


استادی که در دفتر کارش در منزل خود مشغول مصاحبه زنده با شبکه بی بی سی بود، اما ناگهان کودکان بازیگوش اش با ورود به دفتر و جلوی دوربین مصاحبه را دچار اختلال کردند، در برنامه دیگری با حضور همسر و کودکانش داستان این اتفاق را برای بینندگان شرح می دهد.


۰ نظر