گفتگو ظریف با CNN:آمریکا،ناقض روح و جسم برجام است


محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظریف گفتگویی با فرید ذکریا از گزارشگران CNN داشت.


۰ نظر