اعتراض عجیب و غریب به ترامپ در کنار کاخ سفید !


مردم در اعتراض به اقدامات ترامپ بالنی شکل خروس و با شمائل ترامپ را کنار کاخ سفید به پا کردند


۰ نظر