تنها شش رای تا استیضاح "دونالد. جی .ترامپ"


 ترامپ که پیش از رئیس جمهور شدن هیچ سابقه سیاسی نداشته است، حالا هر روز می تواند یک زلزله سیاسی یا اجتماعی به پا کند.


۰ نظر