ترامپ و تفرقه افکنی شدید در بین آمریکایی ها!


اخبار کاخ سفید روزانه مردم و رسانه ها را هیجان زاده می کند، هیچکس نمی داند در کاخ سفید چه خبر است.در آمریکا شکاف ها با روی کارآمدن ترامپ بیشتر و گسل ها فعال تر شده است 


۰ نظر