عقب نشینی ترامپ در قبال چین


ترامپ گفت آمریکا از چین واحد حمایت میکند و پکن را مسئول کسری تجارت خود نمیداند.


۰ نظر