مصاحبه ای که بجای ابهام زدایی ابهام زایی کرد!


در مصاحبه اخیر ابهامات درخصوص سعد حریری افزایش یافت.


۰ نظر